“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Citate despre mândrie din Noul Testament

(Lc 1:51) El a arătat putere cu brațul Lui; a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor.

(1 Cor 13:4) Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,

(2 Cor 12:7) Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngâmf.

(Col 2:18) Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii lui pământești,

(1 Tim 6:4) este plin de mândrie și nu știe nimic: ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se nasc pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele,

(Iac 4:6) Dar, în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți.”

(1 Pet 5:5) Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har”.

Citate despre mândrie din Vechiul Testament

(Lev 26:19) Voi frânge mândria puterii voastre, voi face ca deasupra voastră cerul să fie de fier și pământul, de aramă.

(Deut 8:14) ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei,

(Deut 17:12) Omul care, din mândrie, nu va asculta de preotul pus acolo ca să slujească Domnului Dumnezeului tău sau care nu va asculta de judecător, omul acela să fie pedepsit cu moartea. Să scoți astfel răul din mijlocul lui Israel,

(1 Sam 2:3) Nu mai vorbiți cu atâta îngâmfare,Să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie,Căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul,Și toate faptele sunt cântărite de El.

(1 Sam 17:28) Eliab, fratele lui cel mai mare, care-l auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David. Și a zis: „Pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta.”

(2 Sam 22:28) Tu mântuiești pe poporul care se smerește,și cu privirea Tacobori pe cei mândri.

(2 Cron 25:19) Tu te gândești că ai bătut pe edomiți și de aceea ți se înalță inima ca să te mândrești. Acum stai mai bine acasă. Pentru ce să stârnești un rău care ți-ar aduce pieirea ta și a lui Iuda?”

(2 Cron 32:26) Atunci, Ezechia s-a smerit din mândria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului, și mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul vieții lui Ezechia.

(Iov 9:13) Dumnezeu nu-Și întoarce mânia;sub El se pleacă toți sprijinitorii mândriei.

(Iov 33:17) ca să abată pe om de la răuși să-l ferească de mândrie,

(Iov 35:12) Să tot strige ei atunci, căci Dumnezeu nu răspundedin pricina mândriei celor răi.

(Iov 36:9) Le pune înainte faptele lor,fărădelegile lor, mândria lor.

(Iov 38:11) când am zis: ‘Până aici să vii, să nu treci mai departe;aici să ți se oprească mândria valurilor tale’?

(Iov 39:21) Scurmă pământul și, mândru de puterea lui,se aruncă asupra celor înarmați;

(Iov 41:34) Privește cu dispreț tot ce este înălțat,este împăratul celor mai mândre dobitoace.”

(Ps 10:2) Cel rău, în mândria lui, urmărește pe cei nenorocițiși ei cad jertfă curselor urzite de el.

(Ps 19:13) Păzește de asemenea pe robul Tău de mândrie,ca să nu stăpânească ea peste mine!Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari.

(Ps 31:23) Iubiți dar pe Domnul, toți cei iubiți de El,căci Domnul păzește pe cei credincioșiși pedepsește aspru pe cei mândri!

(Ps 36:11) Să nu m-ajungă piciorul celui mândruși să nu mă pună pe fugă mâna celor răi!

(Ps 59:12) Gura lor păcătuiește la fiecare vorbă care le iese de pe buze:să se prindă în însăși mândria lor,căci nu spun decât blesteme și minciuni!

(Ps 73:6) De aceea mândria le slujește ca salbăși asuprirea este haina care-i învelește.

(Ps 76:12) El frânge mândria domnitorilor,El este înfricoșat pentru împărații pământului.

(Ps 89:9) Tu îmblânzești mândria mării;când se ridică valurile ei, Tu le potolești.

(Ps 90:10) Anii vieții noastre se ridică la șaptezeci de ani,iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani;și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere,căci trec iute, și noi zburăm.

(Ps 94:2) Scoală-Te, Judecătorul pământului,și răsplătește celor mândri după faptele lor!

(Prov 8:13) Frica de Domnul este urârea răului;trufia și mândria, purtarea reași gura mincinoasă – iată ce urăsc eu.

(Prov 11:2) Când vine mândria, vine și rușinea,dar înțelepciunea este cu cei smeriți.

(Prov 13:10) Prin mândrie se ațâță numai certuri,dar înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile.

(Prov 14:3) În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui,dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor.

(Prov 15:25) Domnul surpă casa celor mândri,dar întărește hotarele văduvei.

(Prov 16:18) Mândria merge înaintea pieiriiși trufia merge înaintea căderii.

(Prov 16:19) Mai bine să fii smerit cu cei smerițidecât să împarți prada cu cei mândri.

(Prov 21:24) Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor:el lucrează cu aprinderea îngâmfării.

(Prov 29:23) Mândria unui om îl coboară,dar cine este smerit cu duhul capătă cinste.

(Prov 30:32) Dacă mândria te împinge la fapte de nebunieși dacă ai gânduri rele,pune mâna la gură:

(Isa 2:12) Căci este o zi a Domnului oștirilor împotriva oricărui om mândru și trufaș, împotriva oricui se înalță, ca să fie plecat:

(Isa 2:17) Mândria omului va fi smerită și trufia oamenilor va fi plecată; numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea.

(Isa 3:16) Domnul zice: „Pentru că fiicele Sionului sunt mândre și umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase, pentru că pășesc mărunțel și zornăiesc cu verigile de la picior,

(Isa 9:9) Tot poporul va avea cunoștință de el, Efraim și locuitorii Samariei, care spun cu mândrie și îngâmfare:

(Isa 10:15) Se fălește oare securea împotriva celui ce se slujește de ea? Sau se mândrește fierăstrăul față de cel ce-l mânuiește? Ca și cum nuiaua ar mișca pe cel ce o ridică, parcă toiagul ar ridica pe cel ce nu este de lemn!”

(Isa 13:11) „Voi pedepsi”, zice Domnul, „lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor; voi face să înceteze mândria celor trufași și voi doborî semeția celor asupritori.

(Isa 13:19) Și astfel, Babilonul, podoaba împăraților, falnica mândrie a caldeenilor, va fi ca Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu.

(Isa 16:6) ‘Auzim îngâmfarea mândrului Moab, fudulia și fala lui, trufia și lăudăroșia lui.’

(Isa 23:9) Domnul oștirilor a luat această hotărâre, ca să rușineze mândria a tot ce strălucește și să smerească pe toți cei mari ai pământului.

(Isa 25:11) În mijlocul acestei băltoace, el își întinde mâinile cum le întinde înotătorul ca să înoate, dar Domnul îi doboară mândria și face de nimica dibăcia mâinilor lui.

(Isa 37:29) Deci, pentru că ești mânios împotriva Mea și mândria ta a ajuns până la urechile Mele, voi pune veriga Mea în nările tale și zăbala Mea între buzele tale și te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit.’

(Isa 63:1) „Cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, în haine roșii, în haine strălucitoare, și calcă mândru, în plinătatea puterii Lui?” – „Eu sunt Cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc!” –

(Ier 13:9) „Așa vorbește Domnul: ‘Așa voi nimici mândria lui Iuda și mândria peste măsură de mare a Ierusalimului.

(Ier 13:15) Ascultați și luați aminte! Nu fiți mândri, căci Domnul vorbește!

(Ier 13:17) Iar dacă nu vreți să ascultați, voi plânge în ascuns pentru mândria voastră; mi se vor topi ochii în lacrimi, pentru că turma Domnului va fi dusă în robie.

(Ier 13:20) Ridică-ți ochii și privește pe cei ce vin de la miazănoapte. Unde este turma care-ți fusese dată, turma de care erai așa de mândru?

(Ier 48:29) Am auzit de fudulia mândrului Moab, de înfumurarea lui, de trufia lui, de semețirea lui și de inima lui îngâmfată.

(Ier 51:3) Să se întindă arcul împotriva celui ce își întinde arcul, împotriva celui ce se mândrește în platoșa lui! Nu cruțați pe tinerii lui! Nimiciți cu desăvârșire toată oștirea lui!

(Ezec 7:10) Iată ziua! Iat-o că vine! Îți vine rândul! Înflorește toiagul, odrăslește mândria!

(Ezec 7:24) Voi aduce popoarele cele mai rele ca să pună mâna pe casele lor; voi pune capăt mândriei celor puternici și sfintele lor locașuri vor fi pângărite.

(Ezec 16:56) Nu vorbeai deloc despre sora ta Sodoma în vremea mândriei tale,

(Ezec 23:42) S-au auzit strigătele unei mulțimi vesele și, cu mulțimea aceasta de oameni de rând, au adus niște bețivi din pustie, care au pus brățări în mâinile celor două surori și mândre cununi pe capetele lor.

(Ezec 26:11) va călca toate ulițele tale cu copitele cailor lui și-ți va ucide poporul cu sabia, și stâlpii mândriei tale vor cădea la pământ.

(Ezec 30:6) Așa vorbește Domnul: «Sprijinitorii Egiptului vor cădea și mândria tăriei lui se va prăbuși! Din Migdol până la Siene vor cădea loviți de sabie», zice Domnul Dumnezeu.

(Ezec 30:18) La Tahpanes se va întuneca ziua când voi sfărâma jugul Egiptului și când se va sfârși mândria tăriei lui; un nor va acoperi Tahpanesul și cetățile lui vor merge în robie.

(Ezec 31:10) De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Pentru că avea o tulpină așa de înaltă, pentru că își înălța vârful până la nori și inima i se mândrea cu înălțimea lui,

(Ezec 32:12) Mulțimea ta o voi face să cadă lovită de sabia unor viteji, cei mai cumpliți dintre popoare. Ei vor nimici mândria Egiptului și toată mulțimea lui va fi prăpădită.

(Ezec 33:28) Voi preface țara într-o pustietate și într-un pustiu; mândria tăriei ei se va sfârși, munții lui Israel vor fi pustiiți și nimeni nu va mai trece prin ei.

(Dan 4:37) Acum, eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte și El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie!”

(Dan 5:20) Dar, când i s-a îngâmfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui;

(Osea 5:5) Dar mândria lui Israel va fi martoră împotriva lui, și Israel și Efraim vor cădea prin nelegiuirea lor, și Iuda va cădea și el cu ei.

(Osea 7:10) Măcar că mândria lui Israel mărturisește împotriva lor, tot nu se întorc la Domnul Dumnezeul lor și tot nu-L caută, cu toate aceste pedepse!

(Osea 13:6) Dar, când au dat de pășune, s-au săturat și, când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie, de aceea M-au uitat.

(Amos 6:8) Domnul Dumnezeu a jurat pe Sine Însuși și Domnul Dumnezeul oștirilor a zis: „Mi-e scârbă de mândria lui Iacov și-i urăsc palatele, de aceea voi da în mâna vrăjmașului cetatea cu tot ce este în ea.”

(Oba 1:3) Căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire pe tine, care locuiești în crăpăturile stâncilor și domnești în înălțime, de aceea tu zici în tine însuți: ‘Cine mă va arunca la pământ?’

(Hab 2:5) Ca și cel beat și semeț, cel mândru nu stă liniștit, ci își lărgește gura ca Locuința morților, este nesățios ca moartea, așa că pe toate neamurile vrea să le strângă la el și toate popoarele le trage la el.

(Ţef 2:10) Lucrul acesta li se va întâmpla pentru mândria lor, pentru că au batjocorit și au fost semeți cu poporul Domnului oștirilor.

(Zah 9:6) „Străinul se va așeza în Asdod și voi frânge mândria filistenilor.

(Zah 10:11) Israel va trece prin strâmtorile mării, va lovi valurile mării și toate adâncimile râului Nil se vor usca; mândria Asiriei va fi frântă și toiagul de cârmuire al Egiptului va pieri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre aflaadevarul.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune, din București. Acest site a fost conceput cu scopul de a oferii materiale și răspunsuri pentru cei ce sunt în căutarea adevărului lui Dumnezeu din Cuvântul Său, Biblia.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 aflaadevarul.ro – toate drepturile rezervate