“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Citate despre rugăciune din Biblie

Citate despre rugăciune din Noul Testament

(Mat 17:21) Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post.”

(Mat 21:13) și le-a zis: „Este scris: ‘Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.’ Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.”

(Mat 21:22) Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi.”

(Mat 23:14) Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce, de ochii lumii, faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua o mai mare osândă.

(Mc 9:29) „Acest soi de draci”, le-a zis El, „nu poate ieși decât prin rugăciune și post.”

(Mc 11:17) Și-i învăța și zicea: „Oare nu este scris: ‘Casa Mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile’? Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.”

(Mc 12:40) casele văduvelor le mănâncă și fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare osândă va veni peste ei.”

(Lc 1:13) Dar îngerul i-a zis: „Nu te teme, Zahario; fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă-ta, Elisabeta, îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan.

(Lc 2:37) Rămasă văduvă și fiind în vârstă de optzeci și patru de ani, Ana nu se depărta de Templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni.

(Lc 5:33) Ei I-au zis: „Ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni, pe când ai Tăi mănâncă și beau.”

(Lc 6:12) În zilele acelea, Isus S-a dus în munte să Se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.

(Lc 11:1) Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui.”

(Lc 19:46) Și le-a zis: „Este scris : ‘Casa Mea va fi o casă de rugăciune.’ Dar voi ați făcut din ea ‘o peșteră de tâlhari’.”

(Lc 20:47) și casele văduvelor le mănâncă, în timp ce, de ochii lumii, fac rugăciuni lungi. De aceea vor lua o mai mare osândă.”

(Fapt 1:14) Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații Lui.

(Fapt 1:24) Apoi au făcut următoarea rugăciune: „Doamne, Tu, care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi l-ai ales,

(Fapt 2:42) Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni.

(Fapt 3:1) Petru și Ioan se suiau împreună la Templu, la ceasul rugăciunii: era ceasul al nouălea.

(Fapt 6:4) Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea Cuvântului.”

(Fapt 10:4) Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: „Ce este, Doamne?” Și îngerul i-a zis: „Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, și El Și-a adus aminte de ele.

(Fapt 10:31) și a zis: ‘Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu Și-a adus aminte de milosteniile tale.

(Fapt 12:5) Deci Petru era păzit în temniță, și Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el.

(Fapt 16:13) În ziua Sabatului, am ieșit pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor, care erau adunate laolaltă.

(Fapt 16:16) Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă, care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei.

(Rom 1:9) Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele

(Rom 10:1) Fraților, dorința inimii mele, și rugăciunea mea către Dumnezeu, pentru israeliți este să fie mântuiți.

(Rom 12:12) Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune.

(Rom 15:30) Vă îndemn dar, fraților, pentru Domnul nostru Isus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine,

(1 Cor 7:5) Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească Satana din pricina nestăpânirii voastre.

(2 Cor 1:11) Voi înșivă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi.

(Efes 1:16) nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele.

(Efes 6:18) Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții

(Fil 1:4) În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie,

(Fil 1:19) Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos.

(Fil 4:6) Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri.

(Col 4:2) Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri.

(Col 4:12) Epafras, care este dintr-ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiți și deplin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu.

(1 Tes 1:2) Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre;

(1 Tim 2:1) Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii,

(1 Tim 4:5) pentru că este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune.

(1 Tim 5:5) Cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură, și-a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni.

(2 Tim 1:3) Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia Îi slujesc cu un cuget curat, din moși-strămoși, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele, zi și noapte.

(Flm 1:4) Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele,

(Flm 1:22) Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre.

(Evr 5:7) El este Acela care, în zilele vieții Sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui,

(Iac 5:15) Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.

(Iac 5:16) Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.

(1 Pet 3:7) Bărbaților, purtați-vă și voi, la rândul vostru, cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.

(1 Pet 3:12) Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar Fața Domnului este împotriva celor ce fac răul.”

(1 Pet 4:7) Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți dar și vegheați în vederea rugăciunii.

(Apoc 5:8) Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei douăzeci și patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților.

(Apoc 8:3) Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinților, pe altarul de aur, care este înaintea scaunului de domnie.

(Apoc 8:4) Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților.

Citate despre rugăciune din Vechoul Testament

(Jud 13:8) Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: „Doamne, Te rog, să mai vină o dată la noi omul lui Dumnezeu pe care L-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște!”

(Jud 13:9) Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah și Îngerul lui Dumnezeu a venit iarăși la femeie. Ea ședea într-un ogor și Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea.

(1 Sam 1:12) Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei.

(1 Sam 1:17) Eli a luat din nou cuvântul și a zis: „Du-te în pace, și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care I-ai făcut-o!”

(1 Sam 1:27) Pentru copilul acesta mă rugam, și Domnul a ascultat rugăciunea pe care I-o făceam.

(2 Sam 7:27) Căci Tu Însuți, Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, Te-ai descoperit robului Tău zicând: ‘Eu îți voi întemeia o casă!’ De aceea a îndrăznit robul Tău să-Ți facă această rugăciune.

(1 Împ 8:28) Totuși, Doamne, Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului Tău și la cererea lui; ascultă strigătul și rugăciunea pe care Ți-o face astăzi robul Tău.

(1 Împ 8:29) Ochii Tăi să fie zi și noapte deschiși asupra casei acesteia, asupra locului despre care ai zis: ‘Acolo va fi Numele Meu!’ Ascultă rugăciunea pe care Ți-o face robul Tău în locul acesta.

(1 Împ 8:33) Când poporul Tău Israel va fi bătut de vrăjmaș pentru că a păcătuit împotriva Ta, dacă se vor întoarce la Tine și vor da slavă Numelui Tău, dacă-Ți vor face rugăciuni și cereri în casa aceasta,

(1 Împ 8:38) dacă un om, dacă tot poporul Tău Israel va face rugăciuni și cereri și fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului lui și va întinde mâinile spre casa aceasta,

(1 Împ 8:44) Când poporul Tău va ieși la luptă împotriva vrăjmașului său, urmând calea pe care i-o vei porunci Tu, dacă vor face rugăciuni Domnului cu privirile întoarse spre cetatea pe care ai ales-o Tu și spre casa pe care am zidit-o eu Numelui Tău,

(1 Împ 8:45) ascultă din ceruri rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate!

(1 Împ 8:48) dacă se vor întoarce la Tine din toată inima lor și din tot sufletul lor în țara vrăjmașilor lor care i-au luat robi, dacă-Ți vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre țara lor, pe care ai dat-o părinților lor, spre cetatea pe care ai ales-o și spre casa pe care am zidit-o eu Numelui Tău,

(1 Împ 8:49) ascultă din ceruri, din locul locuinței Tale, rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate;

(1 Împ 8:54) Când a isprăvit Solomon de spus Domnului toată rugăciunea aceasta și cererea aceasta, s-a sculat dinaintea altarului Domnului, unde îngenunchease, cu mâinile întinse spre cer.

(1 Împ 9:3) Și Domnul i-a zis: „Îți ascult rugăciunea și cererea pe care Mi-ai făcut-o, sfințesc casa aceasta pe care ai zidit-o ca să pui în ea pentru totdeauna Numele Meu, și ochii Mei și inima Mea vor fi acolo pe vecie.

(2 Împ 6:18) Sirienii s-au coborât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: „Lovește, rogu-Te, pe poporul acesta cu orbire.” Și Domnul i-a lovit cu orbire, după cuvântul lui Elisei.

(2 Împ 19:4) Poate că Domnul Dumnezeul tău a auzit toate cuvintele lui Rabșache, pe care l-a trimis împăratul Asiriei, stăpânul său, să batjocorească pe Dumnezeul cel viu și poate că Domnul Dumnezeul tău îl va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit. Înalță dar o rugăciune pentru ceilalți care au mai rămas.’”

(2 Împ 19:15) căruia I-a făcut următoarea rugăciune: „Doamne, Dumnezeul lui Israel, care șezi pe heruvimi! Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împărățiilor pământului! Tu ai făcut cerurile și pământul.

(2 Împ 19:20) Atunci, Isaia, fiul lui Amoț, a trimis să spună lui Ezechia: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Am auzit rugăciunea pe care Mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei.’

(2 Împ 20:2) Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune:

(2 Împ 20:5) „Întoarce-te și spune lui Ezechia, căpetenia poporului Meu: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David: «Ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos; a treia zi te vei sui la Casa Domnului.

(2 Cron 6:19) Totuși, Doamne, Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului Tău și la cererea lui! Ascultă strigătul și rugăciunea pe care Ți-o face robul Tău.

(2 Cron 6:20) Ochii Tăi să fie zi și noapte deschiși peste casa aceasta, peste locul despre care ai zis că acolo va fi Numele Tău! Ascultă rugăciunea pe care o face robul Tău în locul acesta!

(2 Cron 6:24) Când poporul tău Israel va fi bătut de vrăjmaș pentru că a păcătuit împotriva Ta, dacă se vor întoarce la Tine și vor da slavă Numelui Tău, dacă Îți vor face rugăciuni și cereri în casa aceasta,

(2 Cron 6:29) dacă un om, dacă tot poporul Tău Israel va face rugăciuni și cereri și fiecare își va cunoaște rana și durerea și va întinde mâinile spre casa aceasta,

(2 Cron 6:34) Când va ieși poporul Tău la luptă împotriva vrăjmașilor lui, urmând calea pe care îi vei porunci s-o urmeze, dacă Îți vor face rugăciuni cu privirile îndreptate spre cetatea aceasta pe care ai ales-o și spre casa pe care am zidit-o în Numele Tău,

(2 Cron 6:35) ascultă din ceruri rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate!

(2 Cron 6:38) dacă se vor întoarce la Tine din toată inima lor și din tot sufletul lor în țara robiei lor, unde au fost duși robi, dacă-Ți vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre țara lor, pe care ai dat-o părinților lor, spre cetatea pe care ai ales-o și spre casa pe care am zidit-o Numelui Tău,

(2 Cron 6:39) ascultă din ceruri, din locul locuinței Tale, rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate; iartă poporului Tău păcatele făcute împotriva Ta!

(2 Cron 6:40) Acum, Dumnezeule, ochii Tăi să fie deschiși și urechile să-Ți fie cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta!

(2 Cron 7:1) Când și-a isprăvit Solomon rugăciunea, s-a coborât foc din cer și a mistuit arderea-de-tot și jertfele, și slava Domnului a umplut casa.

(2 Cron 7:12) Domnul S-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis: „Îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să Mi se aducă jertfe.

(2 Cron 7:15) Ochii Mei vor fi deschiși de acum și urechile Mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta.

(2 Cron 30:27) Preoții și leviții s-au sculat și au binecuvântat poporul. Glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, până la locuința sfântă a Domnului.

(2 Cron 32:24) În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav de moarte. El a făcut o rugăciune Domnului. Domnul i-a vorbit și i-a dat un semn.

(2 Cron 33:13) I-a făcut rugăciuni, și Domnul, lăsându-Se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu.

(2 Cron 33:18) Celelalte fapte ale lui Manase, rugăciunea lui către Dumnezeul lui și cuvintele prorocilor care i-au vorbit în Numele Domnului Dumnezeului lui Israel sunt scrise în faptele împăraților lui Israel.

(2 Cron 33:19) Rugăciunea lui și felul în care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele și nelegiuirile lui, locurile unde a zidit înălțimi și a înălțat idoli Astarteei și chipuri cioplite înainte de a se smeri sunt scrise în cartea lui Hozai.

(Ezr 10:1) Pe când stătea Ezra plângând și cu fața la pământ înaintea Casei lui Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire, se strânsese la el o mulțime foarte mare de oameni din Israel, bărbați, femei și copii, și poporul vărsa multe lacrimi.

(Neem 1:6) Să ia aminte urechea Ta și ochii să-Ți fie deschiși: ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul Tău acum, zi și noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit.

(Neem 1:11) Ah, Doamne, să ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău și la rugăciunea robilor Tăi, care vor să se teamă de Numele Tău! Dă astăzi izbândă robului Tău și fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia!” Pe atunci eram paharnicul împăratului.

(Neem 11:17) Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care cânta lauda la rugăciune, și Bacbuchia, al doilea din frații săi, și Abda, fiul lui Șamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.

(Iov 16:17) Totuși n-am făcut nicio nelegiuireși rugăciunea mea totdeauna a fost curată.

(Iov 21:15) Ce este Cel Atotputernic, ca să-I slujim?Ce vom câștiga dacă-I vom înălța rugăciuni?’

(Iov 27:10) Este Cel Atotputernic desfătarea lui?Înalță el în tot timpul rugăciuni lui Dumnezeu?

(Iov 42:9) Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Naama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov.

(Ps 4:1) Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele,scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtorare!Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea!

(Ps 5:3) Doamne, auzi-mi glasul dimineața!Dimineața, eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept.

(Ps 6:9) Domnul îmi ascultă cererileși Domnul îmi primește rugăciunea!

(Ps 10:17) Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne!Le întărești inima, Îți pleci urechea spre ei,

(Ps 17:1) Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele,pleacă urechea la rugăciunea mea, făcută cu buze neprefăcute!

(Ps 28:2) Ascultă glasul rugăciunilor mele, când strig către Tineși când îmi ridic mâinile spre Locașul Tău cel Sfânt!

(Ps 28:6) Binecuvântat să fie Domnul,căci ascultă glasul rugăciunilor mele!

(Ps 31:22) În pornirea mea nechibzuită, ziceam: „Sunt izgonit dinaintea Ta!”Dar Tu ai auzit glasul rugăciunilor melecând am strigat spre Tine.

(Ps 39:12) Ascultă-mi rugăciunea, Doamne,și pleacă-Ți urechea la strigătele mele!Nu tăcea în fața lacrimilor mele!Căci sunt un străin înaintea Ta,un pribeag, ca toți părinții mei.

(Ps 42:8) Ziua, Domnul îmi dădea îndurarea Lui,iar noaptea, cântam laudele Luiși înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele.

(Ps 54:2) Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule,ia aminte la cuvintele gurii mele!

(Ps 55:1) Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea meași nu Te ascunde de cererile mele!

(Ps 61:1) Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele,ia aminte la rugăciunea mea!

(Ps 65:2) Tu asculți rugăciunea,de aceea toți oamenii vor veni la Tine.

(Ps 66:19) Dar Dumnezeu m-a ascultat,a luat aminte la glasul rugăciunii mele.

(Ps 66:20) Binecuvântat să fie Dumnezeu,care nu mi-a lepădat rugăciuneași nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui!

(Ps 69:13) Dar eu către Tine îmi înalț rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită.În bunătatea Ta cea mare,răspunde-mi, Dumnezeule, și dă-mi ajutorul Tău!

(Ps 72:20) Sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai.

(Ps 80:4) Doamne, Dumnezeul oștirilor,până când Te vei mânia, cu toată rugăciunea poporului Tău?

(Ps 84:8) Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea!Ia aminte, Dumnezeul lui Iacov! (Oprire)

(Ps 86:6) Pleacă-Ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea,ia aminte la glasul cererilor mele!

(Ps 88:2) S-ajungă rugăciunea mea înaintea Ta!Ia aminte la cererile mele,

(Ps 88:13) Doamne, eu Îți cer ajutorulși dimineața rugăciunea mea se înalță la Tine.

(Ps 102:1) Doamne, ascultă-mi rugăciuneași s-ajungă strigătul meu până la Tine!

(Ps 102:17) El ia aminte la rugăciunea nevoiașuluiși nu-i nesocotește rugăciunea.

(Ps 109:4) Pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt potrivnici,dar eu alerg la rugăciune.

(Ps 109:7) Când va fi judecat, să fie găsit vinovatși rugăciunea lui să treacă drept un păcat!

(Ps 140:6) Eu zic Domnului: „Tu ești Dumnezeul meu!Ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele!

(Ps 141:2) Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea Tași ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele!

(Ps 141:5) Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este bine-venită;pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca untdelemnul turnat pe capul meu!Să nu-mi întorc capul de la ea:dar rugăciunea mea se va înălța întruna împotriva răutății lor.

(Ps 143:1) Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-Ți urechea la cererile mele!Ascultă-mă în credincioșia și dreptatea Ta!

(Prov 15:8) Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului,dar rugăciunea celor fără prihană Îi este plăcută.

(Prov 15:29) Domnul Se depărtează de cei răi,dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți.

(Prov 28:9) Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea,chiar și rugăciunea lui este o scârbă.

(Isa 37:4) Poate că Domnul Dumnezeul tău a auzit cuvintele lui Rabșache, pe care l-a trimis împăratul Asiriei, stăpânul său, să batjocorească pe Dumnezeul cel viu și poate că Domnul Dumnezeul tău îl va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit. Înalță dar o rugăciune pentru rămășița care a mai rămas.’”

(Isa 37:15) și I-a făcut următoarea rugăciune:

(Isa 37:21) Atunci Isaia, fiul lui Amoț, a trimis să spună lui Ezechia: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Am auzit rugăciunea pe care Mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei.’

(Isa 38:2) Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune:

(Isa 38:5) „Du-te și spune lui Ezechia: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David: «Am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă cincisprezece ani la zilele vieții tale.

(Isa 56:7) îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt și-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile-de-tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.”

(Ier 7:16) Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei și nu stărui pe lângă Mine; căci nu te voi asculta!

(Ier 11:14) Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei, căci nu-i voi asculta nicidecum când Mă vor chema din pricina nenorocirii lor.

(Ier 14:12) Căci, chiar dacă vor posti, tot nu le voi asculta rugăciunile și chiar dacă vor aduce arderi-de-tot și jertfe de mâncare, nu le voi primi, ci vreau să-i nimicesc cu sabia, cu foametea și cu ciuma.”

(Ier 31:9) Plângând vin și îi duc în mijlocul rugăciunilor lor; îi duc la râuri de apă, pe un drum neted pe care nu se poticnesc. Căci Eu sunt Tatăl lui Israel, și Efraim este întâiul Meu născut.

(Ier 32:16) După ce am dat zapisul de cumpărare lui Baruc, fiul lui Neriia, am făcut Domnului această rugăciune:

(Ier 36:7) Poate că se vor smeri cu rugăciuni înaintea Domnului și se va întoarce fiecare de la calea sa cea rea. Căci mare este mânia și urgia cu care a amenințat Domnul pe poporul acesta!”

(Ier 42:9) și le-a zis: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, la care m-ați trimis să-I aduc înainte rugăciunile voastre:

(Plâng 3:8) Să tot strig și să tot cer ajutor, căci El tot nu-mi primește rugăciunea.

(Plâng 3:44) Te-ai învăluit într-un nor, ca să nu străbată la Tine rugăciunea noastră.

(Dan 6:7) Toate căpeteniile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească, însoțită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălța timp de treizeci de zile rugăciuni către vreun dumnezeu sau către vreun om, afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei.

(Dan 6:12) Apoi, s-au înfățișat înaintea împăratului și i-au zis cu privire la oprirea împărătească: „N-ai scris tu o oprire care spune că oricine va înălța, timp de treizeci de zile, rugăciuni vreunui dumnezeu sau vreunui om, afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei?” Împăratul a răspuns: „Lucrul acesta este adevărat, după legea mezilor și perșilor, care nu se poate schimba!”

(Dan 6:13) Ei au luat din nou cuvântul și au zis împăratului: „Daniel, unul din prinșii de război ai lui Iuda, nu ține deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o și își face rugăciunea de trei ori pe zi!”

(Dan 9:3) Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă.

(Dan 9:17) Ascultă dar, acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cererile robului Tău și, pentru dragostea Domnului, fă să strălucească Fața Ta peste Sfântul Tău Locaș pustiit!

(Dan 9:21) pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor, iute, omul Gavril, pe care-l văzusem mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară.

(Iona 2:7) Când îmi tânjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul, și rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în Templul Tău cel sfânt.

(Hab 3:1) Rugăciunea prorocului Habacuc. (De cântat în felul cântecelor de jale)

(Zah 12:10) Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și-L vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre aflaadevarul.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune, din București. Acest site a fost conceput cu scopul de a oferii materiale și răspunsuri pentru cei ce sunt în căutarea adevărului lui Dumnezeu din Cuvântul Său, Biblia.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 aflaadevarul.ro – toate drepturile rezervate