“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Biserica este văzută de Dumnezeu ca o familie, ca o școală de ucenici dar și ca un trup în care cei născuți din El sunt mădularele Trupului lui Hristos, fiind similar trupului omenesc, care știm cu toții că este compus din mai multe mădulare strâns legate între ele. (Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat. Efeseni 4:16) 

Dumnezeu pune mădularele în Trupul lui Hristos în mod similar cum le-a pus în trupul uman; inima la locul ei, pancreasul la locul lui, unghia la locul ei, fiecare cu funcțiile lor. (Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El. 1 Corinteni 12:18) 

Dumnezeu nu pune niciun mădular să crească afară din trup, pentru că, despărțit de trup, nu poate avea nici viață, nici creștere. Luăm ca exemplu rinichii care nu pot avea viață undeva în afara trupului. Ei se află în trup strâns legați de alte mădulare de unde primesc și dăruiesc mai departe. 

Legătura frățească 

În ceea ce privește trupul uman este destul de simplu. Viața unui mădular este strict legată de viața trupului. Nu există mădulare vii care să trăiască singure în afara trupului. 

Tot așa este cu mădularele din trupul lui Hristos. Niciun mădular nu poate crește singur, în afara trupului lui Hristos. Cine crede că poate crește fără trup și totuși să ajungă la înălțimea staturii plinătății lui Hristos se înșală singur. (Nimeni să nu vă 

răpească premiul alergării, făcând-şi voia lui… şi nu se ține strâns de Capul din care tot trupul, hrănit şi bine închegat, cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor, îşi primeşte creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Coloseni 2:19) 

Trupul omului, ca dealtfel și Trupul lui Hristos, a fost întocmit în așa fel încât fiecare parte din trup este folositoare unei alte părți din trup, niciun mădular 

nu trăiește doar pentru sine. (Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa, şi noi… alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora. Romani 12:4, 5; În adevăr, nici unul din noi nu trăieşte pentru sine. Romani 14:7) 

Mădularele din Trupul lui Hristos se îngrijesc unele de altele, fiecare trăiește pentru folosul celorlalte. (Dumnezeu a întocmit trupul  ca să nu fie nicio 

dezbinare în trup: ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; 1 Corinteni 12:24-26) 

În Trupul lui Hristos suntem strâns legați de mădularele de lângă noi, care la rândul lor sunt legate de alte mădulare, care și ele la rândul lor sunt legate strâns de alte mădulare și tot așa tot trupul este strâns legat, bine închegat. (Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei. Efeseni 4:16) 

Un lucru foarte important de menționat este că Dumnezeu întocmește trupul, El pune mădularele în trup așa cum voiește. Nu noi facem alegerea unde să fim în trup, ci Domnul face acest lucru. 

El știe de ce are nevoie fiecare și știe și ce poate să dea fiecare. El ne va așeza pe fiecare în așa fel încât să primim tot ce este necesar pentru creștere și desăvârșire. (Acum, deci, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El. 1 Corinteni 12:18) 

Dacă suntem prunci, nu ne va așeza tot lângă prunci, ci ne va pune lângă frați mai mari/părinți duhovnicești prin care vom fi sfătuiți, ajutați să ne dezbrăcăm de minciună, de hoție, de mânie, de clevetire, de folosirea cuvintelor nefolositoare… (Fraţilor, eu însumi sunt încredinţat că sunteţi plini şi de orice fel de cunoştinţă,şi astfel sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii. Romani 15:14) 

Părinții duhovnicești 

În acest trup, strâns legați de alte mădulare, învațăm să ne îmbrăcăm cu îndelungă răbdare, bunătate să umblăm în sfințenie, învațăm să iertăm, să iubim, sau cu alte cuvinte, învațăm să umblăm după lucrurile noi care sunt lucrurile Duhului. 

  1. Pentru aceasta, Domnul pune în Familia Lui părinți duhovnicești, cărora le încredințează copii ca să-i crească și să-i păzească de lupii răpitori. (Luaţi seama, deci, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt… ca să păstoriţi Biserica Domnului. Fapte 20:28) 
  1. Ei sunt puși să fie slujitorii pruncilor, copiilor. Ei trebuie să se îngrijească de mădularele Bisericii cu o atitudine de slujire pentru nevoile fiecăruia. Nu poate fi lăsat nici unul la o parte. (Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Matei 23:11) Așa cum părinții firești se îngrijesc de toate nevoile copiilor lor, tot așa și părinții duhovnicești/bătrânii se vor îngriji de toate nevoile spirituale ale copiilor încredințați lor. (Ca o doică ce-şi creşte cu drag copiii. 1 Tesaloniceni 2:7) 
  1. Îi vor înscrie ca ucenici în școala lui Hristos unde îi vor învăța să păzească poruncile Domnului Isus. (Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Matei 28:20) Veghează/sunt atenți ca să crească sănătos. (Să veghem unii asupra altora. Evrei 10:24) 
  1. Le vor da de lucru și îi vor ajuta să pună în practică învățăturile Domnului să le întrebuințeze în viața de zi cu zi pentru a ajunge să deosebească binele de rău. (Aceia, a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul. Evrei 5:14) În Familie/Biserică, copiii vor învăța să se lase de minciună, de viclenie, de mânie… să renunțe la lucrurile vechi; la lucrurile din lume. (Col. 3:8-15) 

Urmând/imitând exemplul părinților care trec biruitori prin încercări, copiii vor învăța și ei să treacă prin încercările credinței. (Urmaţi-mă pe mine, fraţilor, şi uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveţi în noi. Filipeni 3:17) 

Cei care ne sunt părinți vor supraveghea cum aplicăm în viața de zi cu zi învățătura Domnului. Când ni se vor lua drepturile sau ce este al nostru, trebuie să urmăm exemplul lor și al Domnului și să trăim cum a trăit El. 

Tot în Familie vor învața facerea de bine, bunătatea, mila… participând la diverse lucrări împreună cu părinții lor, prin cercetarea orfanului și văduvei, prin îngrijirea surorilor și fraților în vârstă care sunt în nevoi. Și aceasta poate fi de la lucruri mărunte, cum ar fi: cumpărături, gătit, curățenie, până la îngrijirea la pat. (Am fost gol și M-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit pe la Mine. Matei 25:36) 

Necesitatea Trupului bine închegat și strâns legat 

Este bine să înțelegem diferența dintre educație și creșterea sub autoritate părintească. Prin predicare primim doar învățătură, nu și creștere părintească. 

Putem vedea cât de mare este diferența când privim la un copil orfan și la un copil care are părinți. Și unul și altul primește educație. Însă la copilul care are părinți, pe lângă educație, aceștia vor fi lângă el pentru a-i construi caracterul. Ei îl vor încuraja în lucrurile bune și îl vor corecta în ceea ce greșește. În schimb, la copilul orfan, dacă va face lucruri greșite, nu va fi nimeni lângă el să-l corecteze. 

Trebuie să înțelegem bine că nu vom putea crește ca să ajungem la înălțimea staturii plinătății lui Hristos dacă nu vom avea părinți duhovnicești. În epistolele lui Pavel către Timotei, Tit și Filimon, îl găsim pe autorul lor ca un exemplu de părinte spiritual. (Chiar dacă ați avea zece mii de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți; pentru că eu v-am născut în Hristos, prin Evanghelie. 1 Corinteni 4:15) Supunerea La fel ca și într-o familie naturală, pentru a exista o creștere sănătoasă copiii trebuie să fie supuși părinților în toate lucrurile. (Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. 1 Petru 5:5) 

Citind aceste epistole se observă relația care era între Pavel și copiii lui preaiubiți. Chiar dacă Timotei și Tit aveau statura de om mare ei primeau porunci și însărcinări de la părintele lor spiritual. (Te-am lăsat în Creta, ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit, şi să aşezi presbiteri în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit. Tit 1:5; Porunca pe care ţi-o dau, fiule Timotei… să te lupţi lupta cea bună… şi să păstrezi credinţa. 1 Timotei 1:18) 

Modelul supunerii, pe care trebuie să-l urmăm, ne este dat de Domnul Isus. 

El nu a făcut nimic de la sine, a fost supus fără să iasă din cuvântul Tatălui. (Eu nu pot face nimic de la Mine însumi. Ioan 5:30; Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. 1 Ioan 2:6) 

Supunerea ne este descrisă de Scriptură ca fiind o ascultare deplină fără abatere la dreapta sau la stânga. (Să faci după legea pe care te vor învăţa şi după hotărârea pe care o vor rosti ei, să nu te abaţi de la ce-ţi vor spune ei, nici la dreapta nici la stânga. Deuteronom 17:11) 

Nevoia ascultării 

Numai așa se poate ajunge la desăvârșirea noastră, numai dacă vom asculta de mai marii noștri în toate lucrurile. (Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele. Evrei 13:17; El a dat pe unii… păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor. Efeseni 4:11, 12) 

Părinții sunt aceia care corectează și folosesc nuiaua pentru copiii care greșesc. (Propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. 2 Timotei 4:2) 

Pentru a înțelege cât de gravă este nesupunerea, vom evidenția consecințele ei. În vechime pedeapsa pentru nesupunere/neascultarea față de cei învredniciți să conducă poporul, era moartea fizică. (Omul care, din mândrie, nu va asculta de preotul pus acolo ca să slujească Domnului, Dumnezeului tău… omul acela să fie pedepsit cu moartea. Să scoţi astfel răul din mijlocul lui Israel, pentru ca tot poporul să audă şi să se teamă, şi să nu se mai îngâmfe. Deuteronom 17:12, 13; vezi răscoala lui Core și ceata lui.) 

În Biserica lui Hristos lucrurile sunt foarte asemănătoare. Dacă cineva dintre mădularele trupului va îndrăzni din mândrie să nu asculte de cei pe care Domnul i-a învrednicit ca să păstorească turma, va trebuie să suporte consecința îndepărtării din trupul lui Hristos. (Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş. Matei 18:17) 

În ce privește relația pe care o putem avea cu un păgân, ne este evidențiată de Scriptură prin cuvintele spuse de apostolul Petru în casa sutașului Corneliu. (… nu este îngăduit de Lege unui iudeu să se însoţească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Fapte 10:28) 

Prin afirmația: ,,Să fie pentru tine ca un păgân”, Domnul Isus ne poruncește întreruperea oricărei legături și izolarea celui care a nesocotit autoritatea rânduită de Dumnezeu, pentru a se evita contaminarea mădularelor cu păcatul răzvrătirii/ nesocotirii autorității Bisericii. (Căci ar abate de la Mine pe fii tăi…; Deuteronom 7:4) În Trupul lui Hristos supunerea este obligatorie, ea fiindu-ne strict necesară în procesul de creștere, pentru a ajunge la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos. (Efeseni 4:13) 

Sfătuim pe cititor să nu-și dorească să fie de unul singur sau se afle într-o adunare care practică doar închinarea și predicarea, să fie singuratic, asemenea unui copil orfan, și să evite astfel Trupul lui Hristos care este bine închegat și strâns legat. Să fugim de adunarea care nu practică îngrijirea și supunerea; care nu are părinți duhovnicești. Acolo este lucrarea lui Satan cu care a înșelat lumea religioasă, acolo nu este Trupul lui Hristos. 

Să ne dorim să fim într-un trup unde poate fi împlinit tot Cuvântul lui Hristos, unde fiecare mădular își dă partea pentru a ajunge la statura pentru care am fost creați, pentru a se întipări chipul lui Hristos în noi. 

Întrebări: 

  1. Avem părinți duhovnicești care să se îngrijească de noi? Sau, suntem doar un membru oarecare/un copil orfan? 
  1. Dacă avem părinți duhovnicești, ne învață să nu ne împotrivim celui ce ne face rău, să nu iubim lumea, să nu lucrăm la negru, să ne plătim taxele… ? 
  1. Ne verifică dacă le punem în practică, suntem mustrați dacă nu le-am făcut? 
  1. Veghează ei asupra noastră ca să nu ni se întâmple ceva rău, să nu cădem în păcat? (1 Petru 5:1) 
  1. Le dăm îndoită cinste părinților spirituali, le suntem supuși? (1 Timotei 5:17) 

Acesta este un articol extras din broșura Biserica Trupul lui Hristos – Broșură Online – CuvântCurat.ro, accesibilă gratuit online în format .pdf. 

Mergi la următorul articol Curăția Trupului lui Hristos – aflaadevarul.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre aflaadevarul.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune, din București. Acest site a fost conceput cu scopul de a oferii materiale și răspunsuri pentru cei ce sunt în căutarea adevărului lui Dumnezeu din Cuvântul Său, Biblia.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 aflaadevarul.ro – toate drepturile rezervate